Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty unijne

Czcionka:

 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZEPOWIE, GMINA PRZYWIDZ


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ROK SZKOLNY 2019/20

 

Projekt p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2018-09-03 - 2020-08-31

Wartość projektu:  878 467,50 zł                   

Dofinansowanie projektu  z UE: 746 697,37 zł

 

Projekt będzie realizowany zgodnie z zachowaniem zasady równości szans  i niedyskryminacji obu płci, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami projektu są  przedszkolaki i nauczyciele OWP:

• Szkoły Podstawowej w Przywidzu,

• Szkoły Podstawowej w Pomlewie

• Szkoły Podstawowe w Trzepowie

 

Cele projektu:

-   utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego  

-   podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania  przedszkolnego

poprzez:

1. utworzenie dodatkowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Przywidz (bieżące funkcjonowanie dodatkowej grupy dzieci w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach);

2. dodatkowe zajęcia  w OWP  w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie (zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z arteterapii, zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia - kółko ekologiczne -Mały przyrodnik, zajęcia - kółko informatyczne- Mistrzowie kodowania junior, zajęcia  z j.angielskiego oraz zajęcia z twórczego myślenia i ruchu;

3. wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK  w pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniu ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Planowane efekty:

- wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w wyniku  zaadaptowanych pomieszczeń na cele edukacyjne;

- rozwój i wzrost umiejętności przedszkolaków na płaszczyźnie społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z wykorzystaniem zakupionych pomocy i wyposażenia  dydaktycznego;

- zwiększenie kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania przedszkolaków.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Projekt Edukacji Przedszkolnej w roku szkolnym 2019/20.

" Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz".

W projekcie wzięły udział wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły.

Zajęcia:

 • kółko matematyczne " Mistrz kodowania" - prowadząca  Joanna Iwanicka
 • kółko matematyczno - logiczne - prowadząca Joanna Iwanicka
 • kółko ekologiczne - "Mały przyrodnik" - prowadząca Emilia Lubotzka
 • Twórcze myślenie i ruch - prowadząca Emilia Lubotzka
 • Logopedia - prowadząca Agnieszka Norek
 • Arteterapia - prowadząca Alina Czyżewska-Łoś
 • Gimnastyka korekcyjna - prowadzący Cezary Bach-Żelewski

​​

Zdjęcia z zajęć prowadzonych w ramach projektu znajdują się w FOTOGALERII z którą można połączyć się klikając poniższy link:

http://sptrzepowo.szkolna.net/fotogaleria/g,projekt-nowe-szanse-edukacyjne-dla-przedszkolakow-gminy-przywidz

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PROJEKT 3.2.1

WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ - 

nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz

Gmina Przywidz jest beneficjentem projektu konkursowego pod tytułem „WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja Ogólna, Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2016-09-02 - 2018-06-30

Wartość projektu:  975 689,02 zł ,                  

Dofinansowanie projektu  z UE829 335,67 zł.

Beneficjentami projektu są  nauczyciele i uczniowie szkół:

• Zespołu Szkół w Przywidzu,

• Szkoły Podstawowej w Pomlewie

• Szkoły Podstawowe w Trzepowie

Cele projektu:

Cel główny projektu:  podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Przywidz.

Cele szczegółowe:

1. wzrost kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu stosowania TIK, eksperymentów, gier biznesowych, pracy zespołowej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych oraz młodszych uczniów;

2.kształtowanie i wzrost kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności  uczniów poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi z wykorzystaniem TIK, nowoczesnych metod nauki, eksperymentów, organizację wyjazdów edukacyjnych i półkolonii naukowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, objęcie uczniów słabszych i z opiniami programem wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i młodszych uczniów;

3. wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

Efekty:

W wyniku realizacji projektu w szkołach Gminy Przywidz wzrośnie jakość edukacji ogólnej poprzez: wdrożenie pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez specjalistyczne zajęcia, podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do dalszego kształtowania postaw i umiejętności uczniów.

                                                                                                      

                                                            

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach   Działanie 03. 02 Edukacja Ogólna, RPO WP na lata 2014 - 2020

W Szkole Podstawowej w Trzepowie prowadzone są zajęcia:

 • Arteterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Angielski technikami pamięciowymi z wykorzystaniem TIK
 • Matematyka - To lubię - zajęcia wyrównawc dla uczniów wykazujących problemy w nauce
 • Magia liczb - zajęcia z matematyki technikami pamięciowymi i z TIK
 • Logopedia

 Zajęcia prowadzone będą do czerwca 2018 r.

...................................................................................................................................................................................................................................................

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU 3.2.1
ROBOTYKA

SZKOLENIE

INFORMATYKA

FESTIWAL EKSPERYMENTU

CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

ARTETERAPIA

 

__________________________________________________________________________________________

Malowniczy Przywidz - warsztaty dla dzieci i młodzieży
1. Projekt pn. "Malowniczy Przywidz - wydanie albumu zawierającego zestawienie fotografii i ilustracji dziecięcych - (wraz z organizcją warszatów i imprezy promocyjnej)" realizowany jest ze wsparciem finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER.
2. Głównym celem projektu jest: promocja oraz rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez wydanie albumu prezentującego atrakcje Gminy Przywidz.
Celem szczególnym jest: organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieźy, wydanie albumu promocyjnego, organizacja imprezy promującej album.
3. Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronach
a)Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl
b)Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu www.gok.przywidz.pl
4. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty przygotowane zostaną dla 2 grup wiekowych:
a) grupa dziecięca 15 osób,
b) grupa młodzieżowa 15 osób
Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu zajmuje się koordynacją i obsługątechniczną warsztatów podczas ich realizacji na terenie Ośrodka.

Podczas realizacji zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi technikami plastycznymi a następnie wykonają ilustracje, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu albumu.
Ze Szkoły Podstawowej w Trzepowie w projekcie biorą udział:
1. Leś Blanka
2. Piankowska Natalia
3. Krefft Małgorzata
4. Lipska Klaudia
5. Lichneriwicz Alicja

PROJEKT 9.1.1


  

"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Przywidz"
Wartość projektu: 489 184zł
Wartość dofinansowania: 100% (ze środków Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego)
Czas realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2014

Cel projektu:
- poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów w szkołach podstawowych
- przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
- likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym

Oddziały przedszkolne objęte wsparciem:
- 1 oddział w Szkole Podstawowej w Pomlewie
- 1 oddział w Szkole Podstawowej w Trzepowie
- 4 oddziały w Zespole Szkół w Przywidzu

Wsparcie udzialane w ramach projektu przeznaczone zostanie na: organizację placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie oddziałów przedszkolnych.

PROJEKT 9.1.2


  

"Szkoły równych szans-wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz"
NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjneo Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych-projekty systemowe.

Organizator projektu 9.1.2 - Gmina Przywidz, współorganizator - Szkoła Podstawowa w Trzepowie.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym klas I-III:
- ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- ze specyficznymi trudnościami matematyczno-przyodniczymi,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne (plastyka, muzyka),
w trzech szkołach w Gminie Przywidz tj.:
Zespół Szkół w Przywidzu
Szkoła Podstawowa w Pomlewie
Szkoła Podstawowa w Trzepowie.
Ogólna ilość godzin edukacyjnych dla wyżej wymienionych placówek: 1470
Wartość projektu: 105 531,50 zł.
Dofinansowanie: 100% wartości projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Zakończenie projektu - 30 czerwiec 2014r.


Od 16 września 2013r. ruszyły nowe zajęcia dla klasy I, II i III.
Są one przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla dzieci mających trudności w nauce.
Stworzono 6 grup, do których dobrano dzieci adekwatnie do ich możliwości. Liczebność w grupach jest znacznie niższa niz w zespołach klasowych co ma znaczący wpływ na indywidualizację nauczania.
Zajęcia prowadzone są w ramach projektu " Szkoły równych szans - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz w ramach Programu Operacyjnego " Kapitał Ludzki".
Z tych srodków szkoła otrzymała wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, co znacznie podnosi atrakcyjność zajęć i wzbogaca bazę szkoły.
PROWADZONE ZAJĘCIA:
- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (środa 12.40 - 13.40, czwartek i piątek godz.11.40 - 12.40.)
- logopedyczne ( poniedziałki godz.8.15 - 9.15 i 11.55 - 12.55)
- z gimnastyki korekcyjnej ( środa godz. 12.50 - 14.30 i czwartek godz. 11.55 - 12.40 i 13,45 - 14.30)
- rozwijajace zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie: muzyka i plastyka ( we wtorki godz. 12.50 - 13.35 i 13.45 - 14.30)
- rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze ( czwartki godz. 12.50 - 13.35)
- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce i zagadnieniach przyrodniczych (w poniedziałki godz. 12.50 - 13.35).

 

1. Regulamin zgłoszeniowy
2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3.Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i na publikację wizerunku
4.Prawa i obowiązki uczestnika projektu
Wyżej wymienione dokumenty znajduja się na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sekretariacie szkoły.
Wszyscy zainteresowani rodzice otrzymali do wglądu pakiet dokumentów dotyczących projektu.

 

 

Imieniny

Zegar

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pogoda

LEPSZA SZKOŁA